Groep 6

De belangrijkste informatie van groep 6 op een rijtje.


Algemeen:

Even voorstellen: Ik ben meester Robert (Robert Poortman). Ik sta elke dag voor de klas.

Op maandag en woensdag hebben wij een onderwijsassistente, juf Lisa Feddema. Zij is er dan ook voor groep 7.

Pedagogisch klimaat

Ons streven is een gezond pedagogisch klimaat in de klas. Dit proberen wij te bereiken op verschillende manieren:

· We zijn een zogenaamde Kanjerschool en werken met de Kanjertraining.

· We maken met de groep klassenregels. Deze regels leven we met z’n allen na om het zo prettig mogelijk te houden in de groep voor iedereen.

· Tweemaal per jaar zoomen we nadrukkelijker in op de groepssfeer en het welbevinden van alle individuele kinderen door middel van het afnemen van SCOL en het sociogram.

· Wekelijks staat er een les sociale vaardigheden op het programma. Maar wij beperken ons niet tot deze les alleen om deze vaardigheden te oefenen. Op elk moment van de dag kunnen wij verwijzen naar de omgangsregels.

· Wij benaderen de kinderen zo positief mogelijk. Soms gebeuren er echter dingen die niet volgens afspraak gaan. Dan gaan we hierover met uw kind in gesprek en wordt uw kind aangesproken op zijn/haar gedrag. Het kan voorkomen dat uw kind (bij grensoverschrijdend gedrag) met een zogenoemde t-kaart thuiskomt. Op deze t-kaart schrijft degene bij wie het incident heeft plaatsgevonden kort en bondig welke gedrag heeft geleid tot de t-kaart. Aan u wordt gevraagd dit formulier ter kennisneming te ondertekenen en de volgende dag weer met uw kind mee te geven naar school.

Fruitdagen

Dinsdag en donderdag zijn op De Wieken groente en/of fruitdagen. Het verzoek is om op die dagen als pauzehap groente en/of fruit mee te geven.

Onderwijsaanbod en methodes

In de schoolgids vindt u de verschillende methodes waar we op school mee werken. We lichten er hier enkele uit.

Rekenen

Wij werken met de rekenmethode Wereld In Getallen versie 5. We gebruiken deze methode al enkele jaren. De kinderen weten precies wat er van hen verwacht wordt. We starten de les met een lesdoel en aan het eind van de les kunnen we zien of het doel gehaald is. Zo nodig komen we er in de volgende les op terug

Lezen

Voor technisch lezen hebben we al enkele jaren een mooie, nieuwe, up to date methode: Karakter. Naast leesinstructie op verschillende niveaus, kenmerkt Karakter zich ook door het theaterlezen, literatuureducatie en duo-lezen. Lezen doe je overal en de hele dag door.

Taal / Spelling / Begrijpend lezen

Wij zijn dit jaar gestart in een nieuwe methode voor het hele taal- en spellinggebied. Ook begrijpend lezen valt hieronder. De nieuwste inzichten leren ons dat begrijpend lezen, spelling en taal onder één noemer vallen en eigenlijk niet losgeknipt moeten worden. De methode heet: Nieuw Nederlands Junior.

DaVinci

Met DaVinci werken wij met thema’s vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Dit jaar beginnen wij met het thema: “Egyptenaren”. Naast de leerkrachtgebonden lessen gaan de kinderen creatief aan de slag, stellen ze zichzelf verwonderingsvragen en maken ze een themawerkstuk. Onder Da Vinci vallen de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en crea. Ook zijn er verbanden met het vak taal en schrijven.

Werkstuk/spreekbeurt

We starten bij het eerste thema (van DaVinci) met het maken van een display. Ook zullen de kinderen in het loop van het jaar werken aan werkstukken. Daar kunnen de kinderen regelmatig op school aan werken en krijgen zo direct tops en tips van de meester en juf. De verwachting is dat de kinderen hier ook thuis aan kunnen werken.

Om de kinderen zelfvertrouwen te laten ervaren en om te leren in het openbaar te spreken, starten we dit jaar met spreekbeurten. Vanaf een klein spiekbriefje spreekt uw kind de klas toe over een zelfgekozen onderwerp.

Gymlessen

Dit schooljaar heeft groep 6 gym op dinsdagochtend. Gymschoenen zijn in verband met de veiligheid zeer wenselijk en gymkleding is hierbij verplicht. Graag krijgen wij belemmeringen bij het sporten op papier of digitaal doorgegeven.

Huiswerk

Naast het reguliere schoolwerk krijgt groep 6 ook met huiswerk te maken. Het idee hierachter is dat hier een opbouw in moet zitten van groep 6, 7, 8 naar het Voortgezet Onderwijs. De volgende zaken zullen thuis gemaakt en geleerd worden:

· toetsbladen voor bepaalde vakgebieden (verkeer, Da Vinci, enz)

· Leerwerk voor Topografie

· Werkbladen voor taal, spelling of rekenen

Huiswerkmapjes

Alle kinderen krijgen in groep 6 van school een huiswerkmap. De afspraak is, dat de leerlingen deze dagelijks mee naar school nemen en na schooltijd natuurlijk weer mee naar huis nemen. Het is belangrijk dat de leerlingen een agenda hebben. We leren de kinderen hoe ze huiswerk moeten noteren en plannen. Als u regelmatig de agenda checkt, heeft u als ouder(s) zicht op wat er op het gebied van huiswerk verwacht wordt van uw kind. Regelmatig zullen wij melding maken in Social Scools als er huiswerk is.

Algemeen:

We willen u vragen de kinderen in ‘laagjes’ te kleden. T-shirt, vest of t-shirt en trui. Dit zodat de laagjes ook uit kunnen als uw kind het warm heeft, of aan als uw kind het wat koud heeft.

We vinden het erg belangrijk dat het contact met de ouders van de kinderen in onze groep goed verloopt. We vragen u dan ook bij vragen, onduidelijkheden of opmerkingen, meteen even te mailen. Voor een persoonlijk gesprek plannen wij afspraken voor na schooltijd.

Een fijn schooljaar toegewenst aan uw kind, maar ook aan u.

Met vriendelijke groet,

Robert Poortman (robertpoortman@siko.nl)