cbs De Wieken

Zorgstructuur

Wij houden rekening met de onderlinge verschillen en behoeften van ieder kind.
Onze zorgstructuur staat helder omschreven en wordt jaarlijks besproken en waar nodig bijgesteld.
In iedere groep is een zorgmap met alle formulieren en protocollen aanwezig.
 
De onderwijsbehoeften voor de hoofdvakken rekenen, technisch lezen, spelling en woordenschat worden in kaart gebracht middels het werken met groepsplannen/onderwijsarrangementen.
De instructie en verwerking tijdens de lessen wordt hierop afgestemd. Voor sommige leerlingen wordt een individueel handelingsplan of Ontwikkelperspectief (OP) geschreven.
 
Wij hanteren het leerlingvolgsysteem van CITO om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen. Drie keer  per jaar is er een toets periode. Naast de Citotoetsen maken wij ook gebruik van de methode gebonden toetsen die horen bij onze methodes. 2x per jaar worden de toets analyses  geëvalueerd.
In groep 7 nemen wij de Cito-entreetoets af en in groep 8 de Cito-eindtoets.
Elk kind krijgt 3x per jaar een portfolio/rapport waarin de ontwikkeling en leerresultaten beschreven worden.
Voor de periode 2013-2015 is een plan van aanpak  geschreven met als hoofddoel “verhoging van de leeropbrengsten.” Dit plan wordt minimaal 2x per jaar geëvalueerd.
 
Als school werken wij met de Vaardigheidsmeter (VHM) van Cadenza. Met deze VHM brengen wij de didactische vaardigheden van de leerkrachten in kaart. Om het jaar wordt de VHM bij de groepsleerkrachten afgenomen.  Middels de VHM willen wij de kwaliteiten van onze leerkrachten versterken.