Zorgstructuur

Wij houden rekening met de onderlinge verschillen en behoeften van ieder kind.
Onze zorgstructuur staat helder omschreven en wordt jaarlijks besproken en waar nodig bijgesteld.
In iedere groep is een zorgmap met alle formulieren en protocollen aanwezig.

De onderwijsbehoeften voor de hoofdvakken rekenen, technisch lezen, spelling en woordenschat worden in kaart gebracht middels het werken met groepsplannen/onderwijsarrangementen.
De instructie en verwerking tijdens de lessen wordt hierop afgestemd. Voor sommige leerlingen wordt een individueel handelingsplan of Ontwikkelperspectief (OP) geschreven.

Wij hanteren het leerlingvolgsysteem van CITO om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen. Drie keer per jaar is er een toets periode. Naast de Citotoetsen maken wij ook gebruik van de methode gebonden toetsen die horen bij onze methodes. 2x per jaar worden de toets analyses geëvalueerd.
In groep 7 nemen wij de Cito-entreetoets af en in groep 8 de Cito-eindtoets.
Elk kind krijgt 2x per jaar een portfolio/rapport waarin de ontwikkeling en leerresultaten beschreven worden.